Dopuštenje Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima

Rješenjem Ministarstva kulture, V V - PROJEKT ima dopuštenje za obavljanje slijedećih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara:

- dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra
- izrada idejnog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
- izrada glavnog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
- izrada izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobruU Imenik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara upisani su:

Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
upisan u Imenik pod rednim brojem 1461
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
upisan u Imenik pod rednim brojem 1462